Fincarustica.cat posa en el seu coneixement que en cas de demanar dades de caràcter personal, aquests seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’empresa en el Portal en cada moment, informant que s’estan complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. L’usuari manifesta que accepta que les seves dades siguin objecte de tractament en fitxers automatitzats sota la titularitat i responsabilitat de l’empresa.

Totes les dades s’integren en fitxers que han estat declarats a l’Agència de Protecció de Dades, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament, sent el seu responsable fincarustica.cat amb domicili a la Ronda Francesc Camprodon, 6, baixos, 08500 Vic (Barcelona).

Sobre aquestes dades, li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició intervenint petició escrita dirigida a fincarustica.cat amb domicili al la Ronda Francesc Camprodon, 6, baixos, 08500 Vic (Barcelona), o bé a través de l’adreça electrònica següent info@fincarustica.cat.

El client o usuari accepta que fincarustica.cat, li remeti informació sobre els béns o serveis que comercialitzin. L’acceptació del client o usuari per tal que puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre.

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Vic