ServeisValoracions

Us podem fer la valoració de finques rústiques a efectes:
- Compravenda
- Hipotecari
- Expropiació
- Carreteres, autopistes i autovies
- Aeroports
- Tren
- Aigua
- Gas
- Electricitat
- Herència i legítima
- Pericial contradictòria per a hisenda
- Registre mercantil
 
Hem intervingut en  diferents expedients

- Eix transversal, autopista Pau Casals, variants de poblacions
- Tren d’alta velocitat  (TAV, AVE)
- Aeroport d’ Alguaire 

Actuem com a perits judicials per diferents tribunals i jutjats (Tribunals Superior de Justícia de Catalunya, Contenció administratiu , Jutjats de Primera Instància, etc).

Coneixem les diferents normatives de valoració i la jurisprudència dels tribunals.
 
Normativa

- ORDRE ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres. Llei del sòl 2/2008
- REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl.
- Llei 2/1998 sobre règim del sòl i valoracions.
- Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.